Administratorem Twoich danych osobowych jest Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134 (dalej jako „Chiesi”).


W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapisania się na streaming poprzez stronę https://pediatriastreaming.chiesi.pl/ (dalej również jako „Serwis internetowy”). Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z zapisaniem się na wykłady w ramach Streamingu online i korzystania z udostępnionych funkcjonalności. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z uczestnictwem w streamingu na https://pediatriastreaming.chiesi.pl jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w streamingu i korzystania z udostępnionych funkcjonalności. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych Chiesi. Chiesi będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Chiesi. Ponadto Chiesi będą udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.


Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Serwisu internetowego Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych Chiesi do czasu cofnięcia zgody.


Jakie masz prawa?

Przysługuje Ci prawo do:

•dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

•sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

•żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

•żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;

•przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.


Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).


Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: Inspektor Ochrony Danych: dpo@chiesi.com lub na adres siedziby Chiesi.