Regulamin cyklu wydarzeń wirtualnych

,,Streaming online - Temat dla Farmaceuty”

§ 1

Zasady ogólne

1. Chiesi Poland – Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000223692, NIP: 5272456136, BDO: 000024256, kapitał zakładowy: 14.000.000,00 zł.

2. Dostawca – S&P Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (60-319) przy ul. Ptasiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000410647, NIP: 779-240-39-28.

3. Streaming online – Wydarzenie wirtualne organizowane przez Chiesi Poland przy użyciu Serwisu internetowego, mające przede wszystkim charakter edukacyjny, podczas którego może być również prowadzona reklama produktów Chiesi Poland, niebędących produktami leczniczymi, adresowane do i przeznaczone wyłącznie dla osób mających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub innych pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych z opiekę nad matkami i dziećmi (Magistrów farmacji, Techników farmaceutycznych i Studentów farmacji), na które zaproszony został Uczestnik (usługa świadczona drogą elektroniczną).

4. Organizator – Chiesi Poland, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Regulamin – niniejszy regulamin Streamingu online, będący regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1).

7. Serwis internetowy (zwany dalej również „Systemem”) – aplikacja internetowa udostępniona poprzez Dostawcę pod adresem: https://pediatriastreaming.chiesi.pl, umożliwiająca obsługę procesu zapisywania się na Streaming online, tj. niewiążącego zgłaszania zainteresowania udziałem w danym Streamingu online w celu otrzymania przypomnienia o konkretnym Streamingu online, procesu rejestracji Uczestników na Streaming online oraz uczestnictwo w Streamingu online organizowanym w Systemie Dostawcy .

8. Uczestnik – Każda osoba wykorzystująca System do zapisania się na Streaming online, dokonania rejestracji na Streaming online, a także wzięcia udziału w Streamingu online; zaproszony gość, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz jest osobą mającą kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub jest innym pracownikiem służby zdrowia odpowiedzialnym za opiekę nad matkami i dziećmi (Magistrem farmacji, Technikiem farmaceutycznym lub Studentem farmacji), która za pomocą Systemu prawidłowo zapisała się / zarejestrowała się na Streaming online / wzięła udział w Streamingu online w roli słuchacza.

9. Prelegent – osoba zaangażowana przez Organizatora do przeprowadzenia Streamingu online lub jego części, aktywnie uczestnicząca w Streamingu online z prawem do transmitowania dźwięku poprzez mikrofon i wideo, tj. udostępniania obrazu z kamery lub obrazu swojego komputera. Jeżeli dany Streaming online prowadzi więcej niż jedna osoba, postanowienia Regulaminu dotyczące Prelegenta stosuje się do każdej z takich osób z osobna oraz do wszystkich takich osób łącznie.

10. Strony – Organizator i Uczestnik (przy czym Organizator oraz Uczestnik mogą być także, każdy z osobna, określani jako „Strona”).

11. Umowa – umowa o świadczenie usługi Streamingu online zawarta pomiędzy Stronami na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

§ 2

Informacje ogólne

1. Serwis internetowy https://pediatriastreaming.chiesi.pl i organizowane na nim Streamingi online są adresowane do i przeznaczone wyłącznie dla osób mających kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub innych pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych z opiekę nad matkami i dziećmi (Magistrów farmacji, Techników farmaceutycznych i Studentów farmacji), mają przede wszystkim charakter edukacyjny i są prowadzone w celu poszerzania wiedzy Uczestników oraz służą doskonaleniu praktyki zawodowej Uczestników, poprawie zdrowia i opieki nad pacjentami.

2. Udział w Streamingu online jest możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Oficjalny System obsługi Streamingu online znajduje się pod adresem: https://pediatriastreaming.chiesi.pl.

3. Przebieg Streamingu online przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmuje w szczególności:

a. transmisję przebiegu Streamingu online w czasie rzeczywistym;

b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której Uczestnicy za pomocą moderowanego czatu mogą zadawać pytania;

c. przesyłanie informacji i materiałów związanych ze Streamingiem online przez Organizatora za pomocą poczty elektronicznej do Uczestników.

4. Za pośrednictwem Systemu będą przez Organizatora przetwarzane – zbierane i przechowywane dane Uczestnika związane z zapisaniem się na Streaming online (tj. niewiążącym zgłoszeniem zainteresowania udziałem w Streamingu online w celu otrzymania przypomnienia o Streamingu online), rejestracją na Streaming online i uczestnictwem w Streamingu online takie jak: adres e-mail*, numer telefonu, miejsce pracy, wykonywana funkcja* , a w stosunku do Prelegenta ponadto dane takie jak: tytuł naukowy, stanowisko, głos, wizerunek oraz inne dane udostępnione przez Prelegenta.

5. Uczestnicy Streamingu online przyjmują do wiadomości, że dane Uczestników są zbierane również w trakcie przebiegu Streamingu online przez Organizatora, w tym w celu: w szczególności udostępnienia pozostałym Uczestnikom imienia podczas moderowanego czatu.

6. Poza danymi osobowymi, o których mowa w ust. 4 powyżej, podczas korzystania z Serwisu internetowego Organizator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzona na stronie Serwisu internetowego, data i godzina korzystania z Serwisu internetowego, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne podobne informacje, które jednak nie mają charakteru danych osobowych.

7. Organizator podczas trwania Streamingu online i po jego zakończeniu przez czas wymagany z punktu widzenia celu Streamingu online może za pomocą komunikacji elektronicznej wysłać do Uczestnika odpowiedzi na wystosowane przez Uczestnika pytania.

8. Merytoryczny przebieg Streamingu online określony jest w programie Streamingu online, udostępnianym na stronie internetowej https://pediatriastreaming.chiesi.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Streamingu online do momentu jego zakończenia.

9. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Uczestnik musi posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów, a także aktualne, czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Zaleca się korzystanie z przeglądarki Google Chrome lub FireFox do prawidłowego odbioru transmisji Streamingu online.

10. Serwis internetowy wykorzystuje pliki „cookies” na zasadach określonych w § 7 Regulaminu. 

11. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia i rejestracji uczestnictwa w Streamingu online i obowiązują wszystkich Uczestników.

12. Regulamin jest udostępniany Uczestnikom nieodpłatnie podczas zapisywania się i rejestracji na Streaming online, a także jest dostępny w Serwisie internetowym. 

§ 3

Warunki uczestnictwa

1.Warunkiem udziału w Streamingu online jest rejestracja uczestnictwa w Streamingu online, która jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, udostępnionego w Serwisie internetowym https://pediatriastreaming.chiesi.pl w dniu Streamingu online, oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Akceptując Regulamin Uczestnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z treścią Regulaminu i ją akceptuje;

b. wprowadza do Systemu dane, które są zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne (zakaz posługiwania się fikcyjnymi lub nieprawdziwymi danymi);

c. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

d. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacji i materiałów związanych ze Streamingiem online oraz powiadomień o zmianach programu Streamingu online lub niniejszego Regulaminu.

3. Brak wyrażenia zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza brak możliwości wzięcia udziału w Streamingu online.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Prelegentów lub programu Streamingu online, z przyczyn od niego niezależnych.

5. Liczba miejsc udziału w Streamingu online jest nieograniczona.

6. Zaproszenie do udziału w Streamingu online przesłane przez Organizatora lub Dostawcę jest ważne dla jednej osoby mającej kwalifikacje w dziedzinie medycyny, żywienia, farmacji lub będącej innym pracownikiem służby zdrowia odpowiedzialnym za opiekę nad matkami i dziećmi (Magistra farmacji, Technika farmaceutycznego lub Studenta farmacji), , będącej adresatem zaproszenia.

7. Udział w Streamingu online jest nieodpłatny dla Uczestników.

8. Uczestnictwo w Streamingu online obejmuje, w szczególności:

a. Dostęp online do transmisji na żywo;

b. Dostęp online do dodatkowych informacji lub materiałów;

c. Możliwość zadawania pytań na czacie podczas transmisji na żywo.

9. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego, Streamingu online i/lub innych usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich. 

10. Zakazane jest korzystanie z Serwisu internetowego, Streamingu online i/lub jakichkolwiek innych usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu w celu dostarczania (np. przesyłania, rozpowszechniania lub udostępniania) treści o charakterze bezprawnym, lub godzących w wizerunek Serwisu internetowego lub Organizatora, w tym działalności lub produktów Chiesi Poland.

11. Uczestnik nie może za pośrednictwem Serwisu internetowego i/lub w trakcie Streamingu online publikować w jakiejkolwiek formie informacji na temat usług podmiotów innych niż Chiesi Poland, a także promować innych stron lub podmiotów.

12. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz znajdujących zastosowanie przepisów prawa. 

13. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie internetowym i/lub w trakcie Streamingu online, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej/służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

14. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za informacje przesyłane, rozpowszechniane lub udostępniane przez niego za pomocą Serwisu internetowego i/lub w trakcie Streamingu online. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji przesyłanych, rozpowszechnianych lub udostępnianych w Serwisie internetowym i/lub w trakcie Streamingu online przez Uczestnika. Treści przesyłane, rozpowszechniane lub udostępniane przez Uczestników nie są poglądami i opiniami Organizatora. 

15. O ile co innego nie wynika z Regulaminu lub o ile Strony wyraźnie i zgodnie nie postanowią inaczej (w formie pisemnej zastrzeżonej na tę okoliczność pod rygorem nieważności), Umowa o świadczenie usługi Streamingu online zostaje zawarta pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki. 

16. Zawarcie Umowy następuje w chwili i poprzez akceptację Regulaminu przez Uczestnika w związku z rejestracją na Streaming online. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.

17. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w drodze oświadczenia złożonego drugiej Stronie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (wypowiedzenie Umowy przez Uczestnika powinno zostać przesłane na adres Organizatora wskazany w § 8 ust. 15 Regulaminu).

§ 4

Informacje dodatkowe

1.Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia rejestracji Uczestnika, w przypadku:

a. braku zgodności osoby rejestrującej się z definicją Uczestnika;

b. podania niepełnych i/lub nieprawdziwych danych niezbędnych do rejestracji;

c. braku akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Organizator udostępniając Uczestnikom informacje i materiały rozpowszechniane za pośrednictwem Serwisu internetowego zwraca uwagę na konieczność respektowania przez Prelegentów i Uczestników praw własności intelektualnej.

3. Zawartość Serwisu internetowego jest prawnie chroniona, w szczególności przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innymi właściwymi przepisami z zakresu własności intelektualnej.

4. Organizator informuje, że Serwis internetowy zawiera chronione prawem autorskim dokumenty, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki i dźwięki, programy a także materiały wideo. Zastosowany w Serwisie internetowym układ oraz wybór prezentowanych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego.

5. Udostępniane za pośrednictwem Serwisu internetowego i/lub w trakcie Streamingu online materiały chronione są prawami autorskimi na rzecz Organizatora lub Dostawcy. Materiały, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, rozpowszechniane są przez Organizatora w Internecie na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz umów (w tym umów licencyjnych). 

6. Organizator posiada autorskie prawa majątkowe lub licencje do materiałów wykorzystywanych w trakcie Streamingu online. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne udostępnianie lub odtwarzanie otrzymanych, udostępnionych lub prezentowanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. 

7. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Streamingu online. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu zapisu przebiegu Streamingu online oraz jakiegokolwiek innego udostępniania zapisu przebiegu Streamingu online osobom trzecim.

8. Uczestnicy nie mogą również utrwalać ani rozpowszechniać wizerunku ani danych osobowych Prelegentów i innych Uczestników. 

9. Uczestnicy zobowiązują się do wykorzystywania wszystkich prezentowanych w Serwisie internetowym i/lub w trakcie Streamingu online materiałów, a także danych, wizerunków i wypowiedzi, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Rejestracja ani udział w Streamingu online nie przyznaje Uczestnikom jakichkolwiek praw (w tym w szczególności praw własności intelektualnej) do materiałów uzyskanych przez nich w związku ze Streamingiem online - Uczestnicy mogą korzystać z takich materiałów jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga wyrażenia uprzedniej pisemnej zgody przez Organizatora lub przez inny uprawniony podmiot.

10. Uczestnicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich na rzecz osób trzecich (za pośrednictwem Serwisu internetowego) z materiałów chronionych prawami autorskimi, w tym ich kopiowanie, przesyłanie oraz publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

11. Poprzez udostępnianie danych, materiałów lub wypowiedzi za pośrednictwem Serwisu internetowego i/lub w trakcie Streamingu online Prelegenci oraz Uczestnicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Prelegentów oraz Uczestników w zakresie ich osobistego użytku. Organizator zastrzega sobie prawo do redagowania, kopiowania oraz rozpowszechniania tych materiałów.

12. Organizator może rejestrować podczas Streamingu online wypowiedzi i pytania Uczestników w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz w celach archiwizacyjnych.

13. Organizator oświadcza, że strona https://pediatriastreaming.chiesi.pl. jest wolna od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiących inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

§ 5

Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych Uczestników i Prelegentów jest Organizator.

2.Klauzula obowiązku informacyjnego informująca o sposobach ochrony danych osobowych Uczestników i Prelegentów znajduje się pod linkiem: [pediatriastreaming.chiesi.pl/klauzulainformacyjna.

§ 6

Reklamacje

1. Uczestnicy mogą zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące problemów z korzystaniem z Serwisu internetowego, z dostępem do Streamingu online lub do udostępnianych im materiałów - pocztą elektroniczną na adres streaming.pl@chiesi.com.

2. Każda reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (wraz z adresem poczty elektronicznej użytym w procesie zapisywania się lub rejestracji na Streaming online) oraz szczegółowy opis problemu.

3. Reklamacje mogą być składane w terminie nieprzekraczającym 14 (czternastu) dni od daty Streamingu online, w związku z którym zgłoszona zostaje reklamacja.

4. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora, w miarę możliwości technicznych, niezwłocznie, jednak w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej zgłoszenia w określony powyżej sposób.

5. Załatwienie reklamacji może polegać na wskazaniu, jakie są możliwości rozwiązania problemu z korzystaniem z Serwisu internetowego, z dostępem do Streamingu online lub określonych materiałów, w szczególności w celu umożliwienia lub przywrócenia dostępu do Streamingu online, a jeżeli okaże się to niemożliwe, także w inny sposób (w tym, o ile będzie to możliwe, np. poprzez udostępnienie nagrania ze Streamingu online zgłaszającemu reklamację w inny sposób i/lub w innym terminie niż zaplanowana data Streamingu online). 

6. Określone powyżej zasady rozpatrywania reklamacji nie uchybiają ustawowym uprawnieniom Uczestników, w tym możliwości skorzystania przez Uczestników będących konsumentami z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Jeżeli Uczestnik jest konsumentem (tzn. korzysta ze Streamingu online wyłącznie do celów osobistych niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), ma prawo do zgłoszenia sporu wynikającego z realizacji usług na podstawie niniejszego Regulaminu do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, (ih_warszawa@wiih.org.pl). 

7. Komisja Europejska zapewnia także konsumentom mieszkającym na terenie Unii Europejskiej platformę internetowego rozstrzygania sporów dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 7

Pliki "cookies"

1.Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Uczestników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Organizatora oraz Dostawcy.

2. Organizator oraz Dostawca korzysta z następujących plików „cookies”:

a .„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Systemu oraz utrzymanie sesji Uczestnika w Systemie;

b. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Uczestnika ustawień;

c. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Uczestnikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań Uczestnika;

d. “statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji statystycznych o Uczestnikach odwiedzających System.

3. Z pomocą plików „cookies” możliwa jest analiza korzystania ze strony internetowej Serwisu internetowego, przy czym nie chodzi o sposób korzystania ze strony konkretnej osoby, a analizę, jak strona internetowa Serwisu internetowego jest wykorzystywana w ogólności, jakie informacje i jak często są wyświetlane, jakie obszary strony internetowej są szczególnie intensywnie wykorzystywane, jak długo Uczestnicy przebywają na stronie internetowej lub na jej podstronach, gdzie ewentualnie znajdują się nieprawidłowe linki itd. Dane pobrane w związku z tym są przechowywane anonimowo lub zapisywane bez odniesienia do konkretnej osoby.

4. Serwis internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach „cookies”.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Uczestnika pliki „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest Organizator oraz Dostawca.

6. Pliki „cookies” przeznaczone są do korzystania z Serwisu internetowego Streamingu online. Organizator oraz Dostawca wykorzystuje te pliki do:

a. dopasowania zawartości Serwisu internetowego do indywidualnych preferencji Uczestnika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,

b. polepszenia i przyspieszenia świadczenia usług w ramach strony Serwisu internetowego Streamingu online,

c. zbierania i przetwarzania anonimowych danych statystycznych (z wyłączeniem możliwości identyfikacji Uczestnika) takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń Uczestników, czy statystyki zachowań Uczestników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu internetowego,

d. serwowania usług multimedialnych,

e. tworzenia na przyszłość reklam, informacji marketingowych i handlowych, które mogą być wysyłane na zasadach wyrażonych w odrębnej zgodzie. 

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym Uczestnika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Uczestnika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Uczestnika. To oznacza, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Uczestnika, która uniemożliwia przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej https://pediatriastreaming.chiesi.pl/ przez Uczestnika może być utrudnione. 

8. Uczestnicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Pliki „cookies” mogą być przez Uczestnika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Uczestnik. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

- Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka-Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

- Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

- Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

- Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html.

9. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne oprogramowania zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu Uczestnika podłączonym do sieci dopuszczają umieszczanie określonego rodzaju plików „cookies” na takim urządzeniu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Uczestnika. W ten sposób również zgoda wyrażona na korzystanie z tej technologii może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana (zablokowanie zapisywania plików „cookies” w przyszłości). 

10. Możliwe jest również zablokowanie plików „cookies” podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików „cookies” stosowanych bezpośrednio przez Organizatora oraz Dostawcę.

11. Należy pamiętać, że zrezygnowanie z plików „cookies” będzie dotyczyło wyłącznie konkretnej przeglądarki. Oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej na tym samym lub innym urządzeniu.

12. Organizator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Uczestnika mogą uniemożliwić poprawne działanie Serwisu internetowego.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania podanego przez Uczestnika adresu e-mail i/lub numeru telefonu celem przypomnienia o Streamingu online oraz powiadomienia m.in. o zmianach programu Streamingu online lub niniejszego Regulaminu.

2. Uczestnik Streamingu online potwierdza w Systemie, iż zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do jego stosowania i przestrzegania.

3. W trakcie Streamingu online, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora i Dostawcy.

4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora lub Dostawcę, iż Uczestnik narusza obowiązujące przepisy prawa i/lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Organizator i Dostawca (niezależnie od uprawnień przysługujących mu w świetle obowiązujących przepisów prawa) uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Streamingu online i/lub żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Streamingu online lub samodzielnego zablokowania mu dostępu do Systemu, a tym samym ograniczenia możliwości uczestniczenia w Streamingu online (dochodzi wówczas do wypowiedzenia Umowy przez Organizatora ze skutkiem natychmiastowym), a także do odmowy takiemu Uczestnikowi możliwości udziału w kolejnych Streamingach online.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

a. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zapisał się i/lub zarejestrował się na Streaming online, powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami Regulaminu otrzymanymi na adres e-mail podany w procesie zapisywania się na Streaming online lub rejestracji.

b. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres: streaming.pl@chiesi.com.

c. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Regulaminu przed rozpoczęciem Streamingu online, a także gdy Uczestnik weźmie udział w Streamingu online po wprowadzeniu zmian w Regulaminie, przyjmuje się, że Uczestnik zaakceptował zmieniony Regulamin.

6. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu internetowego i/lub Streamingu online zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania Streamingu online (i tym samym wypowiedzenia Umowy), a także zmiany terminu lub godziny rozpoczęcia/ zakończenia Streamingu online. W przypadku, gdy Streaming online nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora i na które nie miał on wpływu, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń związanych z planowanym uczestnictwem w Streamingu online.

8. Organizator dokłada wszelkich starań, aby program Streamingów online oraz dobór Prelegentów zapewniał najwyższy poziom merytoryczny oraz aby Streamingi online były dla Uczestników merytorycznie przydatne. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za autorską treść oraz sposób przeprowadzenia Streamingów online przez Prelegentów, ani za jakość materiałów przygotowanych przez Prelegentów, jak również za konsekwencje odwołania Streamingu online lub zmiany terminu lub programu Streamingu online, jeżeli doszło do nich na skutek działania lub zaniechania Prelegenta, Dostawcy Serwisu internetowego lub niedozwolonych działań osób trzecich.

9. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu internetowego, jak również za jakiekolwiek problemy z dostępem do Streamingu online lub udostępnionych Uczestnikom materiałów wynikające z podania przez Uczestnika nieprawidłowych lub niepełnych danych, z awarii urządzeń Uczestnika lub niespełniania przez nie odpowiednich parametrów technicznych, utraty przez Uczestnika dostępu do sieci Internet lub dostępu do transmisji o niewystarczającej jakości, a także z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym w przypadku wystąpienia siły wyższej.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Uczestników z Serwisu internetowego, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w Serwisie internetowym.

11. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku używania Serwisu internetowego i/lub Streamingu online w sposób niezgodny z przepisami prawa i/lub z niniejszym Regulaminem.

12. Działanie sieci Internet uzależnione jest od usług wielu podmiotów, a komunikacja elektroniczna jest narażona na ingerencję osób trzecich.

13. Dostawca i Organizator oświadczają, że podejmują właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa oferowanych przez siebie usług, odpowiednio do stopnia ryzyka. Nie mają jednak możliwości całkowitego wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich.

14. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą konie trojańskie, wirusy komputerowe, spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego jego urządzenia przed ww. zagrożeniami.

15. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu internetowego i Streamingów online należy kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info-pl@chiesi.com lub na adres Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, fax: +48 22 652 37 79.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2021 r.

* dane, których podanie przez Uczestnika jest niezbędne do świadczenia drogą elektroniczną usług, określonych w niniejszym Regulaminie.